tt2

ᠲᠤᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠥᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ  ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ  ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠬᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠠᠷᠪᠤᠭᠤ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠤᠯᠠ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠰᠤᠩᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠥᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠯᠠᠰᠬᠢᠯᠬᠡᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢᠷᠸᠠᠨ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠥ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ  ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠭᠡᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
Posted in ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠬᠦᠨᠦᠰᠦ, ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ, ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ.